Velika nagradna igra

Pravilnik reklamacije

Postupak reklamacije

1. Da biste iskoristili reklamaciju, morate se prijaviti i postupati prema uputstvu OVDE.

Postupak vraćanja robe u roku od 30 dana

1. Da biste vratili robu, morate se prijaviti i postupati prema uputstvu OVDE.

U većini slučajeva, reklamacije izvršavamo slanjem nove robe. Odmah nakon primanja reklamiranog materijala, dobavljač šalje novu robu na adresu navedenu u porudžbini. Kupac će mejlom biti obavešten o isporuci nove robe. Rok dostave nove robe je isti kao kod porudžbine - naveden je kod svakog proizvoda. Robu sa skladišta dostavljamo do 14 radnih dana, počev od dana slanja. Kada je u pitanju ostala roba, termin dostave je posebno naveden kod proizvoda, zavisno od dobavljača i doba godine (Božić, drugi praznici). Dani trajanja dostave se uvek računaju od dana slanja.

Molimo Vas da pošiljku šaljete isključivo preporučeno, nipošto pouzećem. Ne šaljite nam robu na reklamaciju dok ne popunite reklamacioni formular. U većini slučajeva ni ne zahtevamo da nam robu pošaljete nazad. Ukoliko budemo zahtevali da nam pošaljete robu nazad, adresu ćemo da Vam pošaljemo reklamacionim listom,

Ako ne bude moguće popraviti reklamiranu robu i ako kod naših dobavljača ne bude istih proizvoda u skladištu, obavestićemo klijenta o ponudama sa sličnom robom. Kompenzacija se, po izboru kupca, može obaviti ponovnim slanjem robe, kuponom u vrednosti od 115% od cene reklamirane robe ili povratom ukupnog iznosa uplaćenog za reklamiranu robu. U slučaju odbijanja zamene, ili kupona, vraćamo novac u zakonskom roku od 15 dana od izvršenja reklamacije.

Pravilnik reklamacije

1.Opšte odredbe

Ovaj pravilnik reklamacije uređuje prava i obaveza između Prodavca (dalje takođe kao "Dobavljač") s jedne strane i kupcima sa druge strane. Ovaj pravilnik reklamacije uređuje različita prava i obaveze za kupce koji stupaju u odnosa sa prodavcima kao kupci potrošači (dalje samo "kucpi potrošači"). Pojam kupca-potrošača je definisan češkim građanskim zakonikom (§ 419 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) u važećoj verziji (dalje samo "građanski zakonik") i deli se na fizička lica i pravna lica koja preduzimaju u skladu sa zakonom o zanatstvu ili drugim posebnim zakonom ili državnom institucijom i organizacijom (dalje samo "kupac-preduzetnik), koja u odnosima sa prodavcom pregovaraju u okviru svoje trgovačke ili druge preduzetnikčke delatnosti. Različita prava i obaveze oba kupca niže su uređena i podeljena na prava i obaveze "kupca potrošača" i prava i obaveze "kupca-preduzetnika". Ukoliko ovi uslovi reklamacionog pravilnika uređuju neka prava zajedno i jednako za kupca-potrošača i kupca-preduzetnika, obojica su označena kao "kupci". Razlika uređenja reklamacionog pravilnika u pogledu nekih prava i obaveza kupaca-preduzetnika i kupaca-potrošača postoji pošto su kupci-preduzetnici u pravnim odnosima sa prodavcem na osnovu trgovinskih uslova, dok kupci-potrošači ulaze u pravne odnose sa prodavcem na osnovu čeških zakona z.č. 89/2012 Sb. i z.č. 634/1992 Sb i povezanih pravnih propisa sa čime su povezana različita prava i obaveze u okviru reklamacionog pravilnika, pošto se zahtevi sa reklamacije vode glavnom obavezom i njenom pravnom korekcijom.

Kod rešavanja reklamacije kupca-potrošača, postupa se po građanskom zakoniku.
Kod rešavanja reklamacije kupca-potrošača, postupa se po ovom pravilniku reklamacije, građanskom zakoniku (naročito po posebnim odredbama koje uređuju prava kupca-potrošača u slučaju kvara) i Zakona o zaštiti potrošača (z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele) i povezanim pravnim propisima.
Kod rešavanja reklamacije kupca-preduzetnika, reklamacija se rešava po ovom pravilniku reklamacije i građanskom zakoniku.

Garancija se odnosi na robu koja je kupljena putem kupovne galerije Andelco.rs i čija je reklamacija iskorišćena u garantnom roku. Za svaku robu kupljenu putem ove kupovne galerije, Kupac u sekciji Moj nalog, ima na raspolaganju dokaz o kupovini, koji takođe služi kao garantni list i dostavnica. U slučaju reklamacije usled kvara na proizvodu, Pružalac usluge ne zahteva od Kupca da dostavi dokaz o kupovini. Ipak, potrebno je strogo poštovati postupak utvrđen OVDE.


2.Kršenje ugovora i dostava kvarne robe

Ukoliko kupac primeti kvar na dostavljenoj robi ili bilo kakvu razliku između fakture koja ujedno služi kao dostavnica i garantni list i dostavljenom robom (u vrsti ili količini), savetujemo da se odmah (najbolje do 24 časa) kontaktira Pružalac usluge putem korisničkog servisa, da bi ove kvarove ispravio. Kupac može da bude zamoljen da napravi fotografiju dostavljene pošiljke. Zahtevi kupca-potrošača definisani su u § 2158 - 2174 građanskog zakonika. U slučaju kupca-potrošača, kršenje ugovora koje se otkrije do 6 meseci od dana preuzimanja robe, smatra se za kršenje nastalo još pre njenog preuzimanja jedino ako je kupac dokazano znao za kršenje znao u trenutku primanja robe, iako je ovu robu preuzeo bez prigovora. U tom slučaju, kupac-potrošač ima pravo na izbor reklamacije putem popravke ili zamenom stvari za novu. Ako ovakav postupak nije moguć, kupac-potrošač ima pravo na prikladno sniženje cene, ili na odstpuanje od ugovora.

 

3.Uslovi garancije

Dužina garancije je 24 meseci sa izuzetkom navedenim u tački br. 5. Garantni rok počinje danom preuzimanja robe. Prodavac ili opunomoćeni radnik odlučuje o reklamaciji odmah, u složenijim prilikama do tri radna dana. U ovaj period se ne uračunava rok prikladan vrsti proizvoda ili usluzi, potreban na stručnu procenu kvara. Reklamacija, uključujući uklanjanje kvara, mora biti obavljena bez bespotrebnog odlaganja, najkasnije do 30 dana od dana primene reklamacije, ako se prodavac i potrošač ne dogovore oko drugog roka. Istek roka smatra se za suštinsko kršenje ugovora. Prema tome, ne do trenutka kada potrošač podigne robu, nego do trenutka kada je oštećenje uklonjeno i potrošač može da je podigne.

 

4. Neprimenjivost garancije

Garanciju nije moguće primeniti u potpunosti ili delimično u sledećim slučajevima:

  • -istekom garantnog roka
  • -mehaničkog kvara, nestručne instalacije, nestručnog korišćenja ili služenja, zapostavljanjem uobijčajene zaštite
  • -korišćenja robe u uslovima koji svojim parametrima ne odgovaraju okolini, za koju su predviđeni, ili drugim parametrima ustanovljenim od strane proizvođača
  • -ako je roba oštećena prirodnom katastrofom ili isključenjem električne mreže
  • -ako je roba oštećena prekomernim opterećenjem ili korišćenjem u suprotrnosti sa uslovima navedenim u dokumentaciji

5. Roba sa rokom trajanja kraćim od 24 meseca

Na svu potrošnu robu dajemo garanciju na 24 meseca. Ukoliko je na robi naveden rok trajanja kraći od 24 meseca, reklamacija po okončanju roka trajanja može iz ovog razloga da bude odbijena.

6. Postupak primene i obavljanje reklamacije

Reklamaciju obezbeđuje i obavlja Pružalac usluge preduzeće Ateli, s.r.o. Kupac dostavlja robu na reklamaciju poštom ili kurirom na sopstvene troškove i rizik, na adresu Pružaoca usluga koje će mu biti poslana nakon uspešnog sačinjenja reklamacionog lista. Kupac šalje robu Pružaocu usluga na adresu u Češkoj republici. Ostvarivanje reklamacionog procesa možete započeti OVDE (nakon prijavljivanja).

Preporučujemo uz robu dodati priručnike, dokumente, kablove, CD-ove i ostali propratni materijal i ako je moguće (nije obavezno), u izvornom ili naknadnom pakovanju. Radnik odeljenja za reklamacije će proceniti reklamirani kvar i odlučiće o utemeljenosti reklamacije, ako je to moguće, odmah. Kupac će biti informisan o procesu reklamacije putem reklamacionog lista.

Ako Pružalac usluga tokom procenjivanja reklamiranog kvara primeti da reklamacija nije opravdana, proslediće ovu informaciju kupcu bez bespotrebnog odlaganja, najkasnije do 30 dana od primene reklamacije. Kupac-potrošač ima pravo na naknadu neophodnih troškova koje je morao da snese u vezi sa primenom prava koja mu proističu od odgovornosti za štetu. Reklamacija se najčešće rešava slanjem nove robe od strane Dobavljača.

Rok od trideset dana za obavljanje reklamacije se računa od dana posle primene reklamacije od strane kupca. Rok određen danima počinje danom koji sledi posle događaja koji je odlučujući za njegov početak. Ako zadnji dan roka padne u subotu, nedelju ili praznik, poslednji dan roka jeste najbliži radni dan.Oštećenja koja uzrokuju neznačajno kršenja ugovora

Ako se radi o oštećenju koje uzrokuje neznačajna kršenja ugovora, kupac-potrošač ima pravo na besplatno uklanjanje štete. Ako se radi o kvaru kod reklamirane robe, koji inače može da se ukloni, ali čije bi uklanjanje bilo nesrazmerno karakteristikama robe, kupac-potrošač ima pravo na zamenu robe, ili ako se radi o oštećenju samo dela stvari, zamenu dela. Ako takav postupak nije moguć, kupac može da zahteva prikladno sniženje ili može da odstupi od ugovora.

Zamena stvari

Reklamacija oštećene robe, koja se nalazi kod Dobavljača u skladištu, vrši se zamenom robe. Ukoliko roba nije u skladištu na dan primene reklamacije, kupac-potrošač može sa Pružaocem usluge da se dogovori oko kasnijeg termina dostave naknadne robe. Zamenjena roba se šalje Kupcu, troškove snosi Pružalac usluge. Posle dogovora sa potrošačem, moguća je (uz pretpostavku da se reklamirana roba određenog proizvođača više ne proizvodi, ili je dugoročno nedostupna) i zamena za robu drugog proizvođača koja ima identične ili bolje parametre nego reklamirana roba i ispunjava istu funkciju sa istim ili boljim parametrima.

U slučaju da nije moguće besplatno ukloniti kvar ili zameniti robu, kupac može da zahteva prikladno sniženje cene ili može da odstupi od ugovora.

Kupac takođe ima pravo na zamenu robe u slučaju uklonjivog kvara, ako se kvar ponavlja i posle popravke ili ako zbog veće količine kvarova kupac ne može normalno da koristi robu. Za veću prisutnost kvarova se smatra treća opravdana i priznata reklamacija iste vrste ili četvrta opravdana i priznata reklamacija različite vrste ili opravdana i priznata reklamacija tri suštinska kvara na stvari zajedno.
Kupac-potrošač, u slučaju pojave veće količine uklonjivih kvarova, ima pravo na odstupanje od ugovora ili zamenu stvari. Izbor je na potrošaču.

 

7. Reklamacija robe oštećene prilikom prevoza

Kupac ima pravo da odbije da preuzme robu od prevoznika, ako je roba očigledno oštećena ili ako je očigleno i značajno oštećeno pakovanje iz koje proističe razložna pretpostavka da je roba unutar pakovanja oštećena (važi i za situacije kada se na kartonu vidi da je bio izložen delovanju prirodnim nepogodama ili vode). Zato Vas molimo, dobro obratite pažnju na stanje pošiljke, konkretno na površinu kartona, zaštitne trake i bilo kakvim, makar i malim nepravilnostima i pukotinama. Pogotovo ako je pakovanje poderano, to je signal da sa robom nešto nije u redu. Kupac je obavezan da u slučaju očitog spoljnog oštećenja pošiljke, sa dobavljačem, napravi zapisnik o šteti, inače dalje reklamacije ne moraju da budu uzete u obzir.

Ako kupac nakon otvaranja paketa primeti fizička oštećenja na robi koja može biti oštećena prilikom prevoza, ovu činjenicu je potrebno preneti Pružaocu usluge bez bespotrebnog odlaganja. Pružalac usluge će kupca informisati o daljim koracima. U slučaju dostave oštećene robe, kupac ima pravo na dostavu nove robe.

8.Završne odredbe

Prodavac ni u kom slučaju ne jemči za gubljenje podataka koji se nalaze u reklamiranoj robi, dok se kupcu savetuje da iste na adekvatan način čuva van reklamirane robe.

U pogledu pravne regulacije internet trgovine i reklamacionog postupka, Zakon o elektronskoj trgovini jasno ograničava obavezu poštovanja nacionalnih propisa samo na domaće trgovce koji su registrovani u Republici Srbiji. 
Ukoliko se potrošač opredeli da naruči robu sa sajta stranog trgovca čije je sedište na primer u Americi, Kini ili nekoj od zemalja EU (kao što je slučaj sa Andelco.rs), situacija se menja. U tom slučaju zaključuje se ugovor odnosno nastaje privatnopravni odnos sa elementom inostranosti. Ovu situaciju u domaćem pravu predviđa i rešava Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Članom 20. stav 1. tačka 1) ovog zakona propisano je da se kao merodavno pravo za ugovor o prodaji pokretnih stvari primenjuje pravo mesta gde se u vreme prijema ponude nalazilo prebivalište, odnosno sedište prodavca, osim ako nije izabrano merodavno pravo i ako posebne okolnosti slučaja ne upućuju na drugo pravo. Vise o tome na https://www.paragraf.rs/100pitanja/prava_gradjana/prava-kupaca-kod-kupovine-putem-interneta.html